Weber Magyarország

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelme 

Tájékoztatás a weboldalunk látogatóinak, az áruink és termékeink iránt érdeklődőknek, valamint a szerződéses partnereink részére

A Saint-Gobain Hungary Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-061969, a továbbiakban mint: „SGHU”) elektronikus ügyféladatbázist vezet, amely a meglévő vagy potenciális ügyfeleink elérhetőségi adatait tartalmazza, amelyek különösen a következők adatokat jelentik: ügyfél neve, telephely/székhely címe, cégjegyzékszám, adószám, szállítási cím(ek), telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó teljes neve, kapcsolattartó beosztása.

A fentieken kívül az SGHU webalapú adatbázist vezet azokról az ügyfeleiről, akik hozzájárulásukat adták marketing célú felhasználásukhoz.

Új adatokat kizárólag közvetlenül az ügyfeleinktől szerezzük be az ügyféladatbázisunkba.

Az adatok az alábbiakban megjelöltek szerint kerülnek be az SGHU ügyféladatbázisába:

a)     érvényes szerződésekből (amelyekben az SGHU mint szerződő fél szerepel)

b)     közvetlenül a potenciális ügyfelektől szerezzük be őket, az ügyfél külön hozzájárulásával – különösen, amikor az ügyfél üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat megküldését kéri az SGHU-tól (vállalati képviselőink által tett látogatás során, értékesítési rendezvényeken vagy az ügyfél által e-mailes vagy telefonos megkereséséből eredően).

Ügyfeleink a www.hu.weber/kozpont weboldalon elérhető elektronikus űrlapon regisztrálhatnak, amennyiben csatlakozni kívánnak az SGHU azon adatbázisához, amelyben az SGHU az üzleti kommunikációban érdekelt ügyfeleit tartja nyilván.

A személyes adatok kezelésekor a SGHU mint adatkezelő köteles eleget tenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletéből (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”) (a továbbiakban: „alkalmazandó jogszabályok”) eredő kötelezettségeinek. Az SGHU rendszeres ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy folyamatai biztosan megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek, és felelősséget vállal ezen kötelezettségek betartásáért a természetes személyek magánéletének kiemelten fontos megóvása mellett.

Az SGHU és a Saint-Gobain vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok minden személyes adatot az Európai Unió területén kezelnek.

Adatbázisunk nem kerül megosztásra harmadik félnek minősülő személyesadat-kezelővel.

Az adatok kezelésében érintett IT szolgáltatásokat a társaságon belül biztosítjuk – azaz munkavállalóinkat alkalmazzuk az adatok kezelése során, a maximális adatvédelem és titkosítás érdekében. Az ügyfelünk személyes adataihoz a Saint-Gobain vállalatcsoport IT osztálya (beleértve a külső adatfeldolgozókat) jogosult hozzáférni, azonban ezen adatokat az Európai Unió területén belül kezeljük az adatok biztonsági mentése és archiválása, valamint a vállalatcsoport által használt IKT rendszer működőképességének és frissítésének biztosítása érdekében.

Az ügyfél szállítási megrendelése esetén korlátozottan az SGHU megosztja az általa kezelt személyes adatokat olyan harmadik fél adatfeldolgozókkal, akik az SGHU nevében szolgáltató tevékenységeket végeznek (pl. levelek küldése, ajánlatokat tartalmazó hírlevelek nagy számban történő kiküldése, ideértve az e-mailben küldött ajánlatokat stb.) azzal a feltétellel, hogy a személyes adatokat kizárólag a szükséges mértékig és ideig bocsátjuk rendelkezésre.

Szerződéses partnerek

Az SGHU az ügyféladatbázisában szereplő szerződéses partnerek adatait a szerződéses viszony időtartamára tárolja annak érdekében, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, illetve, hogy a szerződésben biztosított jogait gyakorolhassa. A megrendelések (illetve akár a szerződés megszűnése utáni, szerződésből eredő követelések) archiválása érdekében az adatokat legalább további 10 évig tárolja a szerződéses viszony megszűnését követően. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az SGHU érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult kezelni.

A rendszeres üzleti megkeresésekben érdekelt felekről nyilvántartott adatbázisunkban tárolt adatokat az adott ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig, de maximum 10 évig tároljuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek szerint. Minden egyes üzleti megkeresés esetén az üzleti megkeresésekben érdekelt fél jogosult (díjmentesen) visszautasítani a jövőbeni üzleti megkereséseket. Amennyiben Ön regisztrálva van ebben az adatbázisban, és szeretné, ha törölnénk a nevét az adatbázisból, kérjük, küldjön e-mailt az adatvedelem.weber(at)saint-gobain.com címre.

Az áruink vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődők adatainak és szerződéses partnereink adatainak a kezelése szerződésteljesítésen kívüli célból

Az ügyfél külön hozzájárulásával megszerzett adatokat új üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatok céljából, marketingajánlatokkal és hírlevelekkel (továbbá versenyekkel és egyéb értékesítési rendezvényekkel) kapcsolatosan kezeljük, lehetővé téve az adott ügyfelekre szabott ajánlatokat, valamint ügyfél-elégedettségi felmérés céljából kezeljük, feltéve, hogy a kérdéses adatokat a hozzájárulás időtartamára megőrizzük. Az adatokat ezt követően töröljük az elektronikus adatbázisból.

Amennyiben az érintett személy az érvényességi idő lejárta előtt visszavonja a hozzájárulását, abban az esetben csak a visszavont hozzájárulással kapcsolatos adatokat tároljuk, ezáltal teljesítve azon kérését, hogy ne keressük meg őt többé.

Az a természetes személy, akinek a személyes adatait az SGHU mint adatkezelő kezeli, jogosult az SGHU által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, illetve kérheti adatainak a kijavítását vagy törlését.

A természetes személyek bármikor visszavonhatják személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat, amit díjmentesen tehetnek meg az SGHU címére küldött levélben vagy az adatvedelem.weber(at)saint-gobain.com címre küldött e-mailben, azzal a kikötéssel, hogy a hozzájárulás visszavonásakor kötelesek megjelölni, hogy mely célból történő adatkezelés miatt vonják vissza a korábban adott hozzájárulásukat (lásd fent).

Jogosultak továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni, valamint joguk van az adathordozhatósághoz az alkalmazandó jogszabályok által megjelölt mértékig.

Ezen kívül jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu), amennyiben az alkalmazandó jogszabályokban biztosított jogaik sérülnek.

Amennyiben további magyarázatra lenne szüksége a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal e-mailben az adatvedelem.weber(at)saint-gobain.com címen.

A Weber fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot saját hatáskörében megváltoztassa, melyről a jelen weboldal ezen részén értesíti a felhasználókat.